Typ av innehåll

Shot of a senior woman using a mobile phone in a retirement home

Aurora medverkar när SKR sätter nya riktlinjer för uppföljning av telefontillgänglighet

2023-11-29

by Lisa Öhberg

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör regelbundna mätningar av telefontillgängligheten i vården. Enligt vårdgarantin har en patient rätt till kontakt med primärvården samma dag och detta mäts genom kontakt via telefon eller chatt med fysisk person.

Detta kallas ”0:an” och innebär att alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen samma dag. SKR följer upp detta och visar regelbundet måluppfyllelsen på sin webbplats (länk nedan), här visas andelen patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden. Nu genomförs förändringar av de riktlinjer som ligger till grund för tillgänglighetsmätningarna.

Länk till SKRs redovisning av telefontillgängligheten i vården: Telefontillgänglighet | Väntetider i vården | SKR

Alla vård- eller hälsocentraler i Sverige har i uppdrag att rapportera sin telefontillgänglighet till SKR varje månad. Regionerna ansvarar för uppföljningen av de offentliga vårdorganisationerna och samlar även in data från hälsocentraler i privat regi. Vi på Aurora har träffat tillgänglighetssamordnarna i de regioner som använder Aurora teleQ och/eller de regioner där det finns många privata vårdorganisationer som använder vår lösning. Mötet med denna grupp har givit oss värdefulla insikter som vi gärna delar med oss av till alla regioner och de nationella projekten.

Vi har ett ansvar att dela vår kunskap och värdefull data

Under hösten har en dialog kring förändringar av riktlinjerna pågått, dialogen har letts av SKR och vi på Aurora Innovation är mycket glada och stolta över att ett team från oss har deltagit under hela det viktiga förändringsprojektet. Tack vare vår långa erfarenhet av tillgänglighetsarbete i vården, och vår kunskap inom området, har vi kunnat bidra med värdefull data och rådgivning. Dialogen är nu avslutad, beslutet fattat och förändringarna ska införas.

I dialogen med SKR, där även representanter från Telia deltog, stod det klart att både Telia och Aurora hade frågor och synpunkter på de nya riktlinjerna. Hur säkerställer vi att vi mäter rätt saker? Hur får vi fram den data som behövs? Hur kan vi göra jämförelserna mellan regionerna så rättvisande som möjligt? Vi sammanställde tillsammans med Telia ett underlag och ett antal förslag på ändringar i riktlinjerna. SKR beaktade dem alla och gjorde även en del förändringar i riktlinjerna efter dialogen med oss och Telia.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi för fullt med att stödja både SKR och våra kunder bland Sveriges regioner och privata vårdgivare inom områden som datainsamling, hur man bäst sammanställer en användbar rapport samt möten med tillgänglighetssamordnare för att få fram bästa möjliga underlag och rättvisande rapporter. Vi kommer även ta fram en guide för hur organisationer kan ta fram egna mätdata med hjälp av exportfunktionen Customer Log 2.0. Dessutom kommer vi utveckla en ny rapport som alla som har Aurora teleQ kommer ha tillgång till, för att lätt kunna rapportera sin mätdata till SKR (eller till region).

Vill du veta mer om vad hur de nya riktlinjerna ser ut och hur du som region kan säkerställa att du lämnar rätt underlag? Vi visar dig gärna hur du tar ut rapporter och använder data som finns i teleQ för att svara upp mot önskemålen från SKR. Välkommen att kontakta oss på Aurora Innovation.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär