Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/08/istock-467182511.png

Så hanterar du kampen om vårdpersonalens tid

2020-12-10

by Louise Wahlström

Regeringens utredare har sagt sitt: Sverige är för sjukhustungt och resurserna ska styras om till primärvården. Det är till vårdcentralerna befolkningen ska vända sig i första hand och vården där ska präglas av hög tillgänglighet, patientsäkerhet och kontinuitet vad gäller den personal som patienten får möta. Men, om primärvården ska vara basen i hälso- och sjukvården, hur ska en redan tidspressad vårdpersonal hinna med?

Framtidens primärvård

Vården utgör en kedja där alla delar är beroende av varandra. En bristfällig primärvård får effekter på sjukhusens akutmottagningar med patienter som egentligen inte behöver deras resurser. Två grundläggande och sammankopplade problem måste lösas för att få en fullt ut fungerande primärvård – bristen på ekonomiska resurser och bristen på vårdpersonal. Cirka 18 procent av sjukvårdens totala ekonomiska resurser går i dag till primärvården, vilket är betydligt mindre än för de flesta andra länder i Europa. Samtidigt har både antalet besök och arbetsuppgifter för vårdpersonalen ökat i takt.

Prioriteringar för personalen

Brist på resurser på vårdcentralerna tvingar personalen till prioriteringar. På en del vårdcentraler har man tänkt igenom hur detta ska göras på andra sker det mer osystematiskt. Oavsett är det lätt att stöta på problem eftersom patienter och personal ofta har olika uppfattningar om vad som ska prioriteras högst.

Undersökningar har visat att patienterna har höga förväntningar på sjukvården och liten förståelse för behovet av prioriteringar. Många tycker t. ex att de alltid ska ha rätt till vård även om besvären är ”bagatellartade”. Från personalens sida ska prioriteringarna i hälso- och sjukvården bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om.

Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen, Behovs- och solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen. Enligt riksdagens beslut är de tre principerna rangordnade så att människovärdesprincipen går före behovs- och solidaritetsprincipen, som i sin tur går före kostnadseffektivitetsprincipen.

Resursbrist

Primärvården är i dag mycket mer sårbar än vad de flesta insett. På några månader kan en vård­cent­ral förlora en stor del personalstyrkan – en går i pension, någon blir barnledig, en annan blir sjuk. När detta inträffat är man i ett läge där det kan vara omöjligt att rekrytera lämplig personal för att ersätta. Patientsäkerheten sätts på spel. Brist på rätt kompetens kan exempelvis medföra fördröjd diag­nos och behandling, undermålig remisshantering, eller bristfällig tillgänglighet och konti­nuitet. Patienten kan bli tvungen att själv ta ansvar för informationsöverföringen då för­skriv­ning av läkemedel och journalföring brister, men också vid felaktig remisshantering.

Tidningen Framtidens Karriär – Läkare genomförde i september 2016 en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare. En stor andel av de tillfrågade läkarna ansåg att personalen måste utökas inom primärvården, med allt från sjuksköterskor till distriktsläkare, allmänspecialister och geriatriker.

Sambandet är tydligt mellan vårdpersonalens arbetsvillkor, som arbetsbelastning, möjlighet till pauser och återhämtning mellan arbetspassen, och hur tillgänglig och säker vården är.

Vetenskapliga studier har gång efter annan bevisat att stressad och underbemannad personal hotar patientsäkerheten. De missar att utföra arbetsuppgifter, glömmer viktig information och tar felaktiga beslut.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär