Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2021/03/mall-nyheter-webben.png

Vårdarenan 2021 – Vårdgivare i fokus

2021-03-23

by Louise Wahlström

Vårdarenan 2021 har gått av stapeln, detta år helt digitalt på grund av Covid-19. Vi deltog även i år, och bjuder här på en sammanfattning av de punkter som främst berörde vårdgivare.

”Primärvårdens roll i den nya kunskapsstyrningen”

I passet ”Primärvårdens roll i den nya kunskapsstyrningen” togs det upp att vårdpersonal ofta känner att styrning för hur de ska jobba sker över deras huvuden. Det behöver skapas engagemang och kunskap för att kunna mötas i ett samarbete mellan alla parter. Kunskapsstyrningen finns till för att få en jämlik vård.

Styrkan finns bland annat i att blanda in fler perspektiv och framförallt de perspektiv som behövs för just den frågan eller området. Vårdcentraler och regioner måste idag själva finansiera medverkan i råd, samverkansgrupper och liknande, vilket måste ändras och ligga centralt. Deltagandet måste möjliggöras, och det behövs fler primärvårdsröster i NPO (Nationella programområdet).

Patientmedverkan – hur går det till?

Det är dock inte bara i NPO som fler röster behöver bli hörda, vilket blev tydligt i passet ”Patientmedverkan – hur går det till?” där det fick talas fritt utifrån egna erfarenheter. 

Vi ser nu den största efterfrågan på framförallt spetspatienters medverkan, som någonsin varit. Alla pratar om patientcentrerad vård men det nämns även ett tvivel kring vad som förväntas utav en patients medverkan. Det behövs utbildning för att kunna mötas i högre frågor och beslut. ”Det saknas någon form utav HUR” konstaterar Mattias Millbro, ordförandeförNeuro Ung Med MS. Millbro fortsätter med ”Det skulle kunna vara en digital lösning, då man kan ha en smal nisch, typ MS, men då ändå vara med som representant på fler regioner.”   

Det togs även upp att det är svårt att veta hur medverkan kan ske och hur kontakt fås, och att det därför behövs en centraliserad plats att vända sig till.

”Nya möjligheter och nya arbetssätt med Nationella läkemedelslistan”.

En ny lag som syftar till just patientcentrerad vård och förhoppningsvis lättar arbetsbördan för vårdpersonal är Nationella läkemedelslistan, som träder i kraft den 1 maj 2021.  

Max Herulf, utredare samordningsavdelningen på E-hälsomyndigheten, pratade om detta i passet ”Nya möjligheter och nya arbetssätt med Nationella läkemedelslistan”.

Herulf fastslog att Nationella läkemedelslistan ska se till att alla inblandade i ett patientfall får en gemensam bild. Alla som kommer i kontakt med patienten ska ha tillgång till samma information, för att säkerställa patientsäkerheten. Detta kräver dock samtycke utav patienten och patienten kan välja att dölja vissa saker. Det ses ändå som ett utav många viktiga steg in i den digitala patientcentrerade vården som vi är på väg mot. 

”Digital behandling av kroniskt sjuka: vägen till ett friskare samhälle till en lägre kostnad”

Det finns självklart vissa utmaningar med att digitalisera vården med sådan fart som behövts sedan Covid-19 gjorde entré. Några utav dessa nämns i passet ”Digital behandling av kroniskt sjuka: vägen till ett friskare samhälle till en lägre kostnad”. Där togs det bland annat upp att man inte kan erbjuda den digitala vård som finns tekniskt tillgänglig till patienter. Detta eftersom ersättningen inte gäller för digitala besök på samma sätt som för fysiska. Här menas alltså att det så omtalade begreppet patientcentrerad vård inte kan tillämpas då man inte sätter patientens bästa i fokus. 

Sammanfattning

De begrepp som genomsyrat Vårdarenan 2021 oavsett passens titel, vinkling eller organisation var patientcentrerad vård och samverkan. Det har blivit tydligare än någonsin att alla verksamma inom vården så som politiker, organisationer och vårdpersonal har ett gemensamt ansvar att tillsammans ge de bästa förutsättningarna för att få ett lyckat vårdsystem – såväl fysiskt som digitalt.

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär