Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/toppbild3.png

5 anledningar till att patienter väljer bort din vårdcentral

2020-12-10

by Louise Wahlström

I Sverige kan vi idag själva välja vår primärvård, det vill säga vilken vårdcentral vi vill tillhöra. Vårdvalet omfattar både privata aktörer och landstingets egna vårdcentraler. Även så kallade ”digitala” aktörer ingår. Detta leder självklart till en ökad konkurrens jämfört med tiden innan vårdvalet infördes. En konkurrens som du som verksamhetschef måste hantera varje dag. Vad är viktigast för dina patienter när de väljer vårdcentral? Vi har identifierat 5 viktiga områden.

1. Vårdbehov

Utvecklingen med fritt val och många nya aktörer på marknaden riskerar att drabba vissa patientgrupper som inte har lika stor chans att få sina vårdbehov nådda.  SLL varnade redan 2013 i en konsekvensutredning för en utveckling mot en helt ”konsumentstyrd” vård. Patienter med högre utbildning och inkomst respektive mindre sjukdomsbörda anlitar i större utsträckning privata vårdgivare. Primärvården visar ett mönster där individer med låg utbildning/inkomst, har ett relativt högre vårdutnyttjande, än de med hög utbildning/inkomst. Detta är så klart efter att andra faktorer som ålder, kön eller sjuklighet räknats bort. Det framgår också i flera undersökningar att privata aktörer har större del patienter med högre inkomst/utbildning. En anledning till det kan t.ex. vara att privata aktörer ofta etablerar sig i områden där det finns ett stort patientunderlag.

Oavsett de vårdbehov som kan leda patienter till att välja en vårdcentral framför en annan så finns det vissa etiska principer som alla vårdaktörer bör följa. Det finns nämligen en etisk plattform som ska vara styrande för vård- och omsorg i Sverige. Plattformen vilar på riksdagens beslut från 1997, vilket innebär att prioriteringar i vården ska bygga på tre principer: Människovärdesprincipen – Vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Behovs- och solidaritetsprincipen – Den som har störst behov av vård ska ges företräde till vården. Kostnadseffektivitetsprincipen – Hälso- och sjukvård ska bedrivas kostnadseffektivt men kostnadsöverväganden i det enskilda fallet bör göras först när de två ovanstående principerna använts.

Men, precis som med allt annat är det inte de allra sjukaste eller mest utsatta som orkar använda sig av den valfrihet som finns. Alltså är det inte säkert att just vårdbehovet styr den möjlighet varje patient har att välja rätt vård.

2. Tillgänglighet

Den nuvarande vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010 sedan 2015 är den också en del av patientlagen. Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. När beslut om vård har fattats ska den erbjudas inom vårdgarantins tidsgränser. Den del som framförallt berör primärvården är att patienter får kontakt med primärvården samma dag som de söker hjälp för ett hälsoproblem. Kontakten kan ske med vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Sedan om behovet finns ska läkarbesök inom primärvården ske inom högst sju dagar på vårdcentralen eller genom video.  Fr.o.m 1 januari 2019 har riksdag och regering beslutat om en stärkt vårdgaranti. Den innebär att istället för att få träffa en läkare inom 7 dagar ska vi ha rätt till en medicinsk bedömning av vårdpersonal inom 3 dagar. Det betyder att vårdpersonal som är licenserade, läkare, psykolog, sjuksköterska och fysioterapeut har rätt att ge en medicinsk bedömning.

Enligt SKL:s nationella patientundersökning som genomförs varje år är tillgänglighet en av de allra viktigaste faktorerna gällande hur nöjda patienterna är med sin vårdcentral. Om dina patienter inte upplever att de får hjälp från din vårdcentral snabbt nog, är chansen stor att de kommer vända sig till vårdcentraler med bättre tillgänglighet. Ett sätt att möta detta förutom att bemanna telefonen är att erbjuda digitala kanaler in t.ex. video eller chatt.

3. Läkartäthet

Hög läkartäthet är av stor vikt för vårdcentralerna och det är ett viktigt konkurrensmedel. Samtidigt är det mycket svårt att råda över på grund av den stora läkarbristen. Den stora läkarbristen har de senaste åren medfört ett ökat anlitande av stafettläkare för att kunna leva upp till sitt vårdåtagande. Detta har samtidigt försämrat läkarkontinuiteten för patienterna vilket i slutändan riskerar en mindre kvalitativ vård. I patientundersökningar uttrycks ofta ett behov av kontinuitet vad gäller läkarkontakten. Det finns en trygghet i att möta samma läkare vid varje besök, någon som känner mig och mina vårdbehov. Detta är extra tydligt hos den växande patientgruppen multisjuka äldre.

4. Rykte

Nästa viktiga område är din vårdcentrals goda rykte. Ryktets betydelse för vårdcentralerna innebär att din vårdcentral inte utan konsekvenser kan erbjuda patienterna en sämre upplevd kvalitet för då riskerar du att tappa patienter till en konkurrerande vårdcentral. Om det inte hade varit möjligt för en patient att byta läkare eller vårdcentral hade ryktet haft mindre betydelse.

En annan aspekt kring ryktets betydelse är att det tar tid för nystartade vårdcentraler att locka till sig nya patienter. Privata vårdcentraler som etablerats i samband med vårdvalsreformen eller senare har avsevärt färre listade än de vårdcentraler som fanns etablerade innan vårdvalet infördes. Redan etablerade vårdcentraler har en konkurrensfördel genom att de inte i samma utsträckning behöver locka till sig nya patienter.

5. Bemötande

Det finns vårdcentraler som fungerar utmärkt och det finns de som klarar sitt uppdrag med nöd och näppe. Det finns vårdcentraler som tidvis inte har personal nog att svara i telefon så att sjukvårdsupplysningen får samtal som vårdcentralen borde ha klarat svara på. Till akuten kommer patienter som egentligen hör hemma på vårdcentralen.

Kontinuitet i kontakt med vårdpersonal, upplevelsen av att vara sedd och tagen på allvar. Trygghet, snabb återkoppling, generösa öppettider, ett bra bemötande. Det är alla oerhört viktiga aspekter när patienter får svara på hur nöjda de är med sin vård.

Om dina patienter upplever att de sällan får träffa samma läkare vid sina besök är risken stor att de inte kommer vara nöjda. Samma sak om de upplever att de inte fått möjlighet att vara delaktiga i besluten kring den egna vården eller behandlingen. Då kan det mycket väl leda till att de vänder sig till en konkurrerande vårdcentral.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär