Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/07/bloggkompetensförsörjning.png

3 sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning inom primärvården

2020-12-10

by Louise Wahlström

För att vi ska bibehålla en hälso- och sjukvård av god, likvärdig kvalitet i hela landet är det helt avgörande att vi lyckas med kompetensförsörjningen. Detta är också en förutsättning för att lyckas med en personcentrerad vård. Med kompetensförsörjning menas främst möjligheten att utbilda, rekrytera och bibehålla rätt utbildad personal, samt hur personalens kompetens utnyttjas. I flera delar av landet uttrycks oro för framtidens kompetensförsörjning. Därför har vi listat tre sätt att säkra kompetensförsörjningen på din vårdcentral.

1. Satsa på kompetensutveckling

Kompetensutveckling kommer alltid att ha en stor betydelse för hälso- och sjukvården.Det är en väsentlig framgångsfaktor både för att din vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats men också för att den ska vara ett självklart val för patienterna. I en alltmer snabbföränderlig hälso-och sjukvård har betydelsen av kompetensutveckling för vårdpersonalen ökat. Det är viktigt inte bara för att hålla sig uppdaterad inom medicinsk utveckling och det egna kompetensområdet utan också för att hänga med i den digitala utvecklingen. Det är även en nyckel till att motivera personalen att genomföra förändringar när det gäller exempelvis arbetssätt.

I en undersökning som genomfördes av tidningen Framtidens Karriär – Sjuksköterska i februari 2019 uppgav två tredjedelar av de tillfrågade sjuksköterskorna att de har för lite eller ingen tid till att utveckla omvårdnaden och implementera ny kunskap. Omvårdnadsinsatserna står för mer än 50 procent av verksamheten inom hälso- och sjukvården och har stor, och ibland livsavgörande betydelse, för att tillgodose patienternas fundamentala behov. En utveckling av omvårdnaden och implementering av ny kunskap är därför oerhört viktig för att göra vården både bättre och säkrare, förebygga vårdskador och minska ojämlikhet. Genom att sätta av mer tid till utveckling av omvårdnad och implementering av ny kunskap för sjuksköterskor höjs dessutom statusen på omvårdnaden inom hälso- och sjukvården.

2. Bli en attraktiv arbetsgivare

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen anser att det råder dålig personalpolitik och att det behövs krafttag för att få sjuksköterskeyrket mer attraktivt. Målet måste vara att få befintlig personal med kompetens att stanna kvar i yrket. Som det är nu nöter man ut befintlig personal i för hög takt för att ha en bestående kompetens över tid. Det är få sjuksköterskor som orkar arbeta heltid och även unga riskerar att bli utbrända. Dålig arbetsmiljö, tuffa arbetstider, stress och känslan av otillräcklighet är de vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor säger upp sig.

Ledarskapet inom sjukvården rankas ofta som en viktig faktor för en attraktiv arbetsplats. De flesta sjuksköterskor anser dock att första linjens chef inom hälso- och sjukvården inte har goda förutsättningar att bedriva ett bra chef- och ledarskap. Genom att förbättra förutsättningarna för ledarskapet kan arbetsplatsens attraktivitet höjas. Avlastning och stöd med administration, exempelvis vid rekrytering är en åtgärd som kan ge första linjens chefer bättre förutsättningar att bedriva ett bra ledarskap.  Ytterligare en avgörande faktor för att chefer ska kunna göra ett bra jobb är att de får tillgång till regelbunden kompetensutveckling och att de har tillgång till stöd i form av exempelvis mentorer och erfarenhetsutbyte med andra chefer.

3. Jobba i tvärprofessionella team

För att lyckas behöver man även arbeta med att introducera nya arbetssätt och få olika vårdverksamheter att samverka. Kompetensförsörjningen är en av den nära vårdens största utmaningar. Ytterligare en utmaning är att hälso- och sjukvården och patienterna generellt bör bli bättre på att nyttja de digitala verktyg och resurser som finns. Framgångsfaktorer för att den nära vården ska klara sitt framtida uppdrag är att hitta former för ett mer strukturerat och strategiskt förebyggande arbete samt att göra patienten mer aktiv och delaktig i sin egen vård.

Den här omställningen är inte heller möjlig utan en nära samverkan mellan olika vårdnivåer. Genom att personal med olika specialistkompetenser delar med sig av sina erfarenheter öppet och ofta, bidrar det inte bara till delaktigheten utan också till en kompetensutveckling för alla medarbetare. Det visar att varje persons kompetens och perspektiv är värdefullt och uppskattat. Det underlättar även för patienterna som får ett helhetsbemötande från sin vårdgivare. Stress blir dessutom mer hanterbar när man får vara med och påverka. Samarbete och samverkan på vårdcentralen mellan yrkesgrupperna är något som har visat sig minska stress och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Det blir allt vanligare att vårdcentraler inför ronder där de dagligen träffas och pratar igenom patienter, utan att bryta sekretessen.

Sammanfattning

För att vi ska bibehålla en hälso- och sjukvård av god, likvärdig kvalitet i hela landet är det helt avgörande att vi lyckas med kompetensförsörjningen. Ett sätt att lyckas med detta är genom att satsa på kompetensutveckling, något som även efterfrågas av personalen enligt en ny undersökning som genomförts av tidningen Framtidens Karriär – Sjuksköterska. Ett annat sätt är att vara en attraktiv arbetsgivare. Där spelar du som ledare en viktig roll då det är ditt ansvar att skapa en arbetsmiljö där vårdpersonalen trivs och kan utvecklas. Ett tredje sätt att lyckas med kompetensförsörjningen är att jobba mer i tvärprofessionella team på vårdcentralen. Genom att olika specialiteter och yrkesgrupper samarbetar kring patienterna uppstår ett fördjupat lärande och en naturlig kompetensutveckling.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär