Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/11/tema2blogg1.jpg

3 tips som förbättrar arbetsmiljön på vårdcentralen

2020-12-10

by Louise Wahlström

Rapporterna om primärvårdens situation har varit många på senare tid, och de har talat om försämringar för personalen, med mer stress, ökad sjukfrånvaro och stor omsättning av anställda. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom några tips som kan hjälpa dig att förbättra arbetsmiljön på din vårdcentral.

Ett bra och säkert omhändertagande av patienterna förutsätter bra arbetsmiljöförhållanden för dem som ska göra jobbet. Verksamhetschefen ska ha tid att ge återkoppling och se till att arbetsbördan är rimlig för medarbetarna. Detta uppnås genom att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Vi har sammanställt 3 tips för dig som dagligen möter dessa utmaningar.

1. Minska administrationen

Vårdpersonal lägger en stor del av sin arbetstid på att redovisa och hantera stora mängder information, och hinner inte alltid med de arbetsuppgifter de faktiskt har utbildning för. En stor del av administrationen inom vården kan kopplas till själva patientbesöken. Det handlar om sådant som att boka möten, föra journal och skicka remisser. Den övriga tiden använder de anställda till andra administrativa uppgifter som är relaterade till själva organisationen, till exempel olika sorters redovisningar till uppdragsgivaren.

Ett sätt att minska administrationen för personalen är att anställa särskilda administratörer t.ex. medicinska sekreterare, som kan hantera de sysslor som inte är direkt kopplade till vård av patient. Ett annat är att noga tänka över konsekvenserna som medföljer en förändring som t.ex. införande av ett nytt system. Ser du till att personalen får rätt utbildning och kompetensutveckling i samband med sådana förändringar kommer det minska stressen och den tid som behöver läggas på onödig administration.

2. Samarbeta mellan yrkesgrupper

Stress blir mer hanterbar när man får vara med och påverka. Samarbete och samverkan på vårdcentralen mellan yrkesgrupperna är något som har visat sig minska stress och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Det blir allt vanligare att vårdcentraler inför ronder där de dagligen träffas och pratar igenom patienter, utan att bryta sekretessen.

En vinst för både patienter och vårdanställda är att man snabbare kan få fram beslut om åtgärder. Det finns också ett viktigt lärande inbyggt i ronden. Lärandet på ronderna kan förbättra det första mötet i telefon mellan sjuksköterska och patient. Bra råd om egenvård kan många gånger räcka, istället för att boka in patientbesök. Ronderna stärker också samhörigheten. Man får även en uppfattning av vilka som har mycket att göra och en större förståelse för den arbetsbördan.

3. Reflektion och återhämtning på schemat

Återhämtning, balans mellan arbete och privatliv samt att gå till arbetet med glädje var några av de hälsoupplevelser som vårdpersonal framförde i en studie. ”Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare: en enkätstudie inom primärvården” var en studie som genomfördes 2014 på Högskolan i Kristianstad.

Av enkätsvaren går t.ex. att utläsa vissa speciellt viktiga faktorer för medarbetarnas välbefinnande i primärvården. God feedback framhävs som en viktig faktor, vilket kräver en tillgänglig och ansvarsfull chef. En annan sak som nämns är att man behöver bli sedd och hörd av arbetskamraterna. De yngsta medarbetarna har satt högst värde på tid för reflektion. Återhämtning är av också av central betydelse, särskilt för de äldsta medarbetarna i studien.

Det finns inte så många studier av just förhållandena för personalen i primärvården och resultaten från denna studie är fortfarande aktuella fyra år senare.

Sammanfattning

Som verksamhetschef måste du se till att dina medarbetare har de bästa förutsättningarna att göra sitt jobb och ge patienterna ett gott bemötande. För att förbättra arbetsmiljön och sänka stressnivån behöver du minska administrationen, satsa på kompetensutveckling och samverkan mellan yrkesgrupperna på vårdcentralen samt skapa tid i schemat för reflektion och återhämtning.

Vill du läsa mer om hur du kan förbättra arbetsmiljön genom behovsanpassad kompetensutveckling? 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär