Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/01/ledaretema.jpg

5 egenskaper som kännetecknar en god ledare i primärvården

2020-12-10

by Louise Wahlström

Svensk hälso- och sjukvård är mitt uppe i en transformation. En lång rad initiativ har tagits för att göra vården mer patientcentrerad, stärka primärvården, ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, förbättra tillgängligheten och säkra en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Ledarskapet måste fungera som katalysator för denna förändring. Ledarskapet måste också bidra till en god kultur och ta tillvara på den kompetens och det engagemang som finns hos vårdens medarbetare. Men, vad kännetecknar egentligen en god ledare i primärvården?

Det förändringsarbete som krävs för att förbättra svensk hälso- och sjukvård är svårt att överskåda. En nyckel till framgång är att inte sätta olika professioner mot varandra. Istället behöver samarbete över professionsgränserna bli vanligare. Patienter och närståendes rätt till ökad delaktighet i sin hälso- och sjukvård är inte bara en självklarhet, det är också en av de största drivkrafterna för förbättring av hälso- och sjukvården. Det kommer att krävas både mer resurser, bättre kompetensförsörjning och kompetensutveckling men också ett förbättrat ledarskap och nya perspektiv för att åstadkomma nödvändiga förbättringar.

Svensk sjukvård måste få fram ledare som är förebilder och inspiratörer för sin personal. Vi har listat 5 egenskaper som kännetecknar en god ledare i primärvården:

1. Delaktighet

Om personalen har en hög upplevd stress och en känsla av att alltid vara otillgängliga och otillräckliga påverkar det både deras mående och arbetsprestation negativt. För att motverka den här typen av negativa effekter av en dålig arbetsmiljö är delaktighet en viktig ingrediens. Verksamhetschefens uppgift är att vara tillåtande och stödjande då medarbetare vill testa nya saker. Du behöver även ta dig tid att lyssna på dina medarbetares synpunkter. Det är ditt ansvar att se till att det är högt i tak på arbetsplatsen.

2. Tillit

Som verksamhetschef är du medveten om att det finns flera områden på din vårdcentral där personalen har mer kunskap än du själv. Du litar på deras kompetens och förmåga. En bra ledare behöver inte lägga sig i alla detaljer. Du behöver vara en lyhörd medspelare som ändå ger mandat åt personalen att själva driva på utvecklingen. Om du kan bygga starka och trygga team kan du sedan ge dessa mandat att själva utveckla och förändra. Detta kommer även hjälpa till att skapa en arbetsmiljö med högt i tak där alla känner sig delaktiga.

3. Flexibilitet

En god ledare måste kunna bidra till att personalen på vårdcentralen har roligt tillsammans. Detta fungerar bäst när verksamhetschefen kan entusiasmera, inspirera och ge positiv feedback på bra beteenden. Samtidigt kommer det alltid dyka upp situationer som du måste hantera. Så som verkligheten ser ut i dagens primärvård är flexibilitet ett måste. Nya direktiv kommer med jämna mellanrum från SKL, Socialstyrelsen eller Regeringen. Du måste kanske hoppa in och jobba kliniskt en vecka om det är ett stort bortfall av personal på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn.

4. Förändring

En förändring i arbetssätt kräver en insats från personalen för att lära och ta till sig det nya. Som verksamhetschef måste du kunna motivera personalen till att genomföra nödvändiga förändringar. Personalen måste vara med i lagbygget och driva frågorna tillsammans. Detta är sant oavsett om förändringen drivits av dem själva eller av externa faktorer. Externa faktorer kan t.ex. gälla mer digitala arbetssätt som video i samband med att e-hälsa och digitala lösningar för patientkontakt blir allt vanligare. Det viktigaste att kommunicera inför en förändring är ett tydligt varför. Om alla förstår hur förändringen kommer att underlätta deras arbetssituation blir det enklare att få med dem i processen.

5. Kompetensutveckling

Att se till medarbetarnas olika behov av kompetensutveckling och kombinera dessa med verksamhetens kort- och långsiktiga mål är en självklar del i verksamhetschefens vardag. Genom att personal med olika specialistkompetenser delar med sig av sina erfarenheter öppet och ofta bidrar det inte bara till delaktigheten utan också till en kompetensutveckling för alla medarbetare. Dessutom är det minst lika viktigt att du ser till att du själv håller dig uppdaterad och utvecklar din kompetens för att kunna hänga med i den föränderliga tid vi lever i. Något som driver på förändringstakten och behovet av nya arbetssätt är digitaliseringen och utvecklingen av e-hälsa och lösningar för digital vård. Det blir också vanligare att patienter samlar in många mätvärden själva med hjälp av hälsoappar i sina mobiltelefoner eller andra monitorer. Detta kommer leda till nya roller och arbetsuppgifter på vårdcentralerna. Det kommer t.ex. bli viktigt att kunna tolka mätvärden, att kunna läsa av stora mängder data för att sedan använda det som underlag vid mötet med patienten.

Sammanfattning

Som verksamhetschef måste du vara en god lyssnare och ha tid för din personal för att fånga upp goda idéer men även hantera det som inte fungerar. Du behöver ha tillit till personalens kompetens, uppmuntra till delaktighet och ge mandat åt personalen att själva driva förändringsarbete. Det är också viktigt att våga satsa på rätt kompetensutveckling för dina medarbetare.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär