Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/06/nursedocumentation.jpg

Därför ska verksamhetschefen satsa på en digital plattform på vårdcentralen

2020-12-10

by Louise Wahlström

Sjukvården är ett exempel på en verksamhet som i grunden förändras genom digitaliseringen, nya hjälpmedel kommer till både för rutinsjukvård och mer specialiserad avancerad sjukvård. Samtidigt finns tecken på att digitaliseringen och de nya digitala verktyg och system som finns tillgängliga inte enbart bidragit till en bättre sjukvård.

Digitaliseringens roll i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården var en av de första sektorerna i arbetslivet där den nya datatekniken kom till användning. Redan i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet fanns det många exempel på datorer i sjukvården. Det handlade då främst om rena tekniska tillämpningar, till exempel laboratoriemedicin och fysiologiska mätningar. En mer interaktiv användning i vårdarbetet kom först långt senare. Idag är i stort sett alla delar av sjukvårdens verksamheter datoriserade. Digitaliseringen av vården har hittills handlat om att datorisera befintliga processer och produktiviteten har sjunkit. Allt större förhoppningar knyts till en omvälvande digitalisering inom hälso- och sjukvården. Samtidigt finns tecken på att den hittills inte enbart bidragit till en bättre sjukvård. En mer eller mindre allmän uppfattning hos vårdpersonalen är att administration och arbete i olika IT-system idag tar alldeles för mycket tid. Digitaliseringens verkliga potential ligger istället i de möjligheter till effektivare arbetssätt, direktkommunikation med patienter samt nyttjandet av stora datamängder i ledning, styrning och verksamhetsutveckling som kan realiseras när ny teknik används klokt och samordnat.

Utmaningar med en digital arbetsmiljö

Sjuksköterskor behöver hantera flera arbetsuppgifter under tidspress, bland annat dokumentation och telefonsamtal, vilket kan påverka patientsäkerheten negativt. Men erfarna sjuksköterskor menar att man måste lära sig hantera hög arbetsbelastning för att klara av arbetet. Kvalitén på omvårdnadsarbetet kan dock påverkas negativt av hög arbetsbelastning. En annan utmaning är dokumentationen som är en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Det upplevs vara tidskrävande på grund av att sjuksköterskorna oftast måste dokumentera på flera platser i journalsystemet. Detta gör att patienterna blir lidande på grund av att tiden sjuksköterskor spenderade på dokumentation resulterar i mindre tid för omvårdnad.

Digitalisering är mer än datorisering

För att hälso- och sjukvårdens resurser ska täcka allt större behov hos allt fler krävs smartare arbetssätt. Där öppnar digitaliseringen nya möjligheter, men i dag går utvecklingen allt för långsamt. Hittills har dock digitaliseringen till största delen handlat om att datorisera redan befintliga informationsmängder och processer. Att digitalisera hälso- och sjukvården är komplicerat, det involverar många medarbetare, och det kräver tid och tydliga mål med verksamheten.

På området digitala vård­möten har det börjat röra sig vilket bidrar till förbättrad tillgänglighet. Men det löser inte sjukvårdens grundproblem då den stora utmaningen ligger i att förbättra tillgängligheten utan att det sker på bekostnad av effektivitet eller medicinsk kvalitet och till en rimlig kostnad. Det behövs lösningar som är an­passade för befintliga vård­givare. De som lever i den verklighet där alla besök inte slutar i en diagnos eller recept, där tröst och omtanke är en minst lika viktig del av behandlingen och där inte alla vårdkontakter i en patientresa kan vara digitala.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården var en av de första sektorerna i arbetslivet där den nya datatekniken kom till användning. Idag är i stort sett alla delar av sjukvårdens verksamheter datoriserade. Att digitalisera hälso- och sjukvården är komplicerat, det involverar många medarbetare, och det kräver tid och tydliga mål med verksamheten.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär