Sekretess och Användarvillkor

Vilken information vi har

Informationen vi har om dig är den du har lämnat till oss med egna aktiva handlingar. Vi samlar in information så som telefonnummer, mejladress och vilket företag du arbetar på via formulär på vår hemsida eller från event där du godkänt insamling.

Vi samlar även information om rörelsemönster på vår webbplats och vägar som leder till och från webbplatsen, så som sociala medier och Google. Denna information går inte att spåra till enskild individ om inget medgivande givits. Aurora Innovation köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig.

Vilken information vi tänker behålla

Vi vill behålla informationen som du har lämnat till oss. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan när som helst avregistrera dig från kommunikation i något av nyhetsbreven som skickas till dig.

Vad vi ska ha informationen till

Vi använder informationen för att kunna skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

Vilka som kommer att ta del av informationen

Det är endast anställda hos Aurora Innovation eller våra partners som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

Hur länge vi tänker behålla informationen

Dina personuppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi lagrar dina uppgifter för historiska och statistiska ändamål, dock inte längre än vad som behövs för dessa ändamål (detta i enlighet med Datainspektionens riktlinjer).

 

Vad är syftet med att ha informationen

Syftet med att ha informationen om dig är att du ska kunna få information, erbjudanden och relevant innehåll skickat till dig. Syftet är även att kunna hålla kontakt med dig som är kund och har upprepad återkoppling med oss.

Vilken lagtext står vi på och hänvisar till för att få ha informationen och för att få hantera den

Vi hänvisar till dataskyddslagen, GDPR.

Marknadsföring

Aurora Innovation använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information. Personuppgifter som används är bland annat namn, e-postadresser och användarbeteende. Behandlingen sker efter samtycke eller intresseavvägning. Uppgifternas ursprung är från registrering genom anmälan till nyhetsbrev, andra formulär på vår hemsida eller event.

Behandling av personuppgifter

Aurora Innovation värnar om din personliga integritet. All behandling av personuppgifter som används av Aurora Innovation sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen [1] (GDPR).

Aurora Innovation avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss, i samband med gjord registrering på hemsidan, samtycke i mail, seminarium, social selling, sociala medier, bloggprenumeration och liknande instanser.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personnummer, IP-adress, kontaktuppgifter, bilder och namn är personuppgifter som kan härleda till dig som person. Vi på Aurora Innovation behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera dem inför eventuell framtida kontakt. Intresseanmälningar och personuppgifter från dig administreras för att ingå i eventuella avtal med dig, ge information om pågående projekt och service som vi tillhandahåller i samband med förfrågningar.

Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter.

Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

Laglig grund

Aurora Innovation behandlar dina personuppgifter enligt gängse lagstiftning. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar behandling av dina personuppgifter som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

Ditt godkännande

Genom att registrera personuppgifter på hemsidan samtycker du till att Aurora Innovation, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra våra tjänster, produkter, service eller liknande, informera om status i pågående och kommande händelser samt genomföra kundundersökningar. Genom registrering hos Aurora Innovation samtycker du även till att mot ta information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid registrering eller senare uppgivit ditt telefonnummer eller din e-postadress till oss. Aurora Innovation äger rätten att dokumentera din kommunikation med oss.

Du har rätt att från Aurora Innovation få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till Aurora Innovation, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte används för direkt marknadsföring.

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till support@aurorainnovation.com eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Aurora Innovation att vidta rättelseåtgärder.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Aurora Innovation

Sidenvävargatan 17

753 19 Uppsala

Johan Lundekvam, CISO

ciso@aurorainnovation.com

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)